MIT FSAE team

The Car

2013 Car

2013 Car

2012 Car

2012 Car

2011 Car

2011 Car

2010 Car

2010 Car

2009 Car

2010 Car

2008 Car

2008 Car

2007 Car

2007 Car

2006 Car

2006 Car

2005 Car

2005 Car

2004 Car

2004 Car

2003 Car

2003 Car