Vesakh: Celebration of Buddha's Birthday
May 2003





DSCN6422







DSCN6422.jpg