New Media Action Lab Staff

Director: Jing Wang

Associate Director: Song Shi

Senior Researchers

Fan Xiang

Hongyong Liao

Endy Dong Xie

Xu Yin

Zhang Qiang

Xiao Ruifeng

Wang Yu

Bobing Chen

Weixiang Wan

Core Volunteer Group: Media Interaction Design Center, the School of Communication and Design, Sun Yat-sen University

Chen Zeyu

Mo Boyu

Liu Ziyu

Yao Yahan

Du Yiwen