New Media Action Lab Staff

Director: Jing Wang

Associate Director: Song Shi

Senior Researchers

Fan Xiang

Hongyong Liao

Endy Dong Xie

Xu Yin

Zhang Qiang

Xiao Ruifeng

Wang Yu

Bobing Chen

Weixiang Wan

2017 Hackathon Participants

He Biwei

Li Angda

Li Jianbo

Li Kui

Ma Zhiyong

Ren Jun

Zhang Hengzhi

Zhang Junhong

Core Volunteer Group: Media Interaction Design Center, the School of Communication and Design, Sun Yat-sen University

Chen Zeyu

Mo Boyu

Liu Ziyu

Yao Yahan

Du Yiwen