The Net Advance of Physics:
HALDANE-SHASTRY CHAINS


HALDANE-SHASTRY CHAINS:


THE NET ADVANCE OF PHYSICS