Photos of Nepal
World Bank 2
 

Nawalparasi Kunawar workshop participants01


Nawalparasi Kunawar
workshop
participants 03


Nawalparasi Kunawar
workshop participants19


Nawalparasi Panchanagar 8 Ghegdaba Prakesh Chaudhary


Nawalparasi Parasi
NRCS office


Nawalparasi Pratappur 1 Khaireni
Manbodhi Chaudhary 1


Nawalparasi Sukrauli 789 Naduwa Ram Chandra Chaudhary demo1


Nawalparasi Tilakpur 8
Magamudaha
Shashank4


Nawalparasi Tilakpur 8
Magarmudaha Gorakh Chaudhary


Parsa Mudali 5 Mudali add brick


poster


Rautahat Gaur hotel arsenic test1


Rautahat Rampurkhap 9 Rampurkhap discussion

Rautahat Rampurkhap 9 Rampurkhap
Kamal Sah ABF4

RWSSSP concrete round molds

Nawalparasi Manari 7
Jawa Satish Chaudhary
phosphate2


Nawalparasi Manari 7 Jawa
Satish Chaudhary
testing

 

Nawalparasi Sarawal Goini Ramashankar
Yadav wife


Nawalparasi Sukrauli 789
Naduwa Janardan
Chaudhary demo3

 

Nawalparasi Tilakpur 8
Magarmudaha Sher Chaudhary


Parsa Hariharpur 9
Gulariya arsenic tubewell

 

Rautahat Judibela 3
Ansanuwa Jhapat Karki ABF2


Rautahat Judibela 4 Jamun
Hari Psd Mainali
ABF2

 

RWSSSP round mold outlet plate


KAF Installation Kapilvastu Mahendrakot School

 
<< Previous 1-25