Photos

Please send photos to polo-ditch@mit.edu.

2014 Season

2013 Season

2009 Season

2008 Season

2007 Club Nationals

2007 Bowdowin Tournament

2006 Season