Redirecting to ../../std_unicode/str/struct.Utf16Encoder.html...