Site Home
About
Contact Us

Li Yongping

Interpretations

Cao, shujuan. “Fallen Peach Blossom Spring: the ethics and mythology in The Jinling Chronicles’.” Wenxun 29 (1987): 136-51.

Chang, Sung-sheng Yvonne. ---. “’Haidongqing’—A New Culminating Point of Chinese Modernist Literature ” United Daily 13 Jun. 1992.

---. Modernism and the Nativist Resistance: Contemporary Chinese Fiction from Taiwan. Durham, N.C.: Duke University Press, 1993.

---. “The Case of Modernist Aesthetic—‘The Jiling Chronicles.” Diaspora and Modernism: Li Yongping and Cai Mingliang. Guoli Jiaotong Daxue. Xinzhu 30 Nov. 2001.

---. “Satirist flavor in Modernist Aestheic—on Li Yongping’s ‘Hai Dongqing’.” Wenxue changyude bianqian: dangdai Taiwan xiaoshuo lun 2001: 193-95.

Chen, Lingchei Letty. “Retribution: The Jiling Chronicles.” MCLC Resource Center, 2006. <http://mclc.osu.edu/rc/pubs/reviews/lettychen.htm>.

Chen, Yaling. “Occupying the Literary ‘Heartland’.” Taiwan Panorama 23.7 (1998): 100-07.

Chiu, Kuei-Fen. “Empire of the Chinese Sign: The Question of Chinese Diasporic Imagination in Transnational Literary Production.” The Journal of Asian Studies 2008: 593-620.

Chu Yen. “Wo tu ‘jih-t’ou yü’ [My reading of “The rain from the sun”].” Lien-ho pao liu-pa nien-tu tuan-p’ien hsiao-shuo chiang tso-p’in chi [1979 prize-winning short stories from the Untied Daily News]. Taipei: Lien-ho pao-she, 1979. 335-43.

Chu, Xiaowei. “The Flesh and the Sin, The Forgiveness and the Cleanse.” Jingji ribao 24 Nov. 2002.

Ding, Yimeng. “On the repeated temporary narration in The Jiling Chronicles.” Journal of Hebei Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition) 33.3 (2010): 100-05.

Gao, Jiaqian. “Whose Southern Sea? Whose China?— The Female and historical Consciousness in ‘A Lazi Woman’.” Chung-Wai Literary Monthly 29.4 (2000): 139-54.

Groppe, Alison. Not Made in China: Inventing Local Identities in Contemporary Malaysian Chinese Fiction (Li Yongping, Huang Jinshu, Li Tianbao, Li Zishu, Singapore). Ph. D. diss. Harvard University, 2006. Cambridge.

Hu, Yuexia. “The Imagination of Motherland and Literary Asceticism of Li Yong-ping.” Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences) 35.1 (2005): 111-19.

Huang, Biyue. “Comments on ‘A Lazi Woman’.” Shupingshumu 42 (1976): 55-60.

Huang, Meiyi. “Li Yongping xiaoshuo zhongde shikong meixue.” (The Aestheic of Time and Space in Li Yongping’s work) Di san jie quanguo yanjiusheng wenxue fuhao xue yantaohui xuandu lunwen: Nanhua daxue yanjiusuo zhuban, jiayi nanhua daxue 20 Apr. 2003.

---. “Li Zhishu yu Li Yongping wenzi huayuanzhongde hou zhimin jingguan.” (The Scene of Post Colonialism in Li Zishu and Li Yongping’s Garden of words) Wenxun 14 (2002): 79-89.

---. “Manyou yu nüxing de tansuo: Li Yongping xiaoshuo zhuti yanjiu.” (The Explore of Wondering and Female Gender: The Study of Li Yongping’s novels) Master Thesis of Department of Chinese Literature at National Chengchi University. 2004

Jin, Jin. “Haunting Language/Colonial Writing/Style of Red Chamber Dream: The Cultural Elements in Li Yongping’s Novels.” Taiwan Hongkong and Overseas Literature 1 (2010): 48-54.

Jing, Xiaopei. “Writing before Haidong Qing—for Yongping,” United Daily News Supplement 27 (1 Aug. 1989).

Ket, Lim Kien. “Why Chinese Malaysian Literature?” Equatorial Echoes: A Malaysian Chinese Literature Reader. Taipei: Wan Juan Lou, 2004.

Lai, Suling. “Yuxue feifei, xin changpian, Li Yongping, tan yuanxiang, zhengcheng kan renxing.” ( The Snow Falls in Clouds· New Novel· Li Yongping· Exploring Homeland· Sincereity towards Human Nature) Minsheng bao - wenhua xinwen 8 Oct. 2002.

Lau, Joseph, S.M. “Baozhe zidian du xiaoshuo.” ( Reading A Novel with A Dictionary) Lianhe bao 20 Mar. 1992: 239-48.

---. “Shan zai xuwu piaomiao jian—chudu Li Yongping de xiaoshuo.” (The Mountain in the Imaginary Realm: First Reading Li Yongping’s Novel) Qishisan nian wenxue piping xuan. Taipei: Erya, 1985. 263-76.

---. "The Tropics Mytho-poetized: The Extraterritorial Writing of Li Yung-p'ing in the Context of the Hsiang-t'u Movement." Tamkang Review 12.1 (1981): 1-26.

Lee, Leo Ou-fan. “Across Translingual Landscapes: Crisis and Innovation in Contemporary Chinese Cultures.” Wu The Yao Memorial Lecture. Singapore: UniPress: The Ctre for the Arts, 1999.

Li, Lingyi. “Yuxue feifei—Li Yongping tongnian chanqing lu.” (The Snow Falls in Clouds : The Confession of His Childhood) Lianhe bao 8 Oct. 2002.

Li, Ruiteng. “Chong du Lazifu.” ( Reread ‘A Lazi Woman’)Youshi wenyi Apr. 1980: 132-40.

Li, Shixue. “Zaijian suo duo ma.” (Good Bye Sodom) United Daily 3 Aug. 1998.

Li, Weijing. “Li Yongping Yuxue feifei—ziwo jingshen fenxi.” (The Snow Falls in Clouds: A Analysis of Self) China Time 8 Oct. 2002.

Li, Zijie. “Li Yongping ‘dahe jintou’ gei ni hao kan.” (Li Yongping’s ‘The End of the River’ Showing You A Good Time) China Time 13 Aug. 2008.

Lim, Kien Ket. “Gai yizuo fangzi.” (Building A House) Chung-Wai Literary Monthly 30.10 (2002): 42-74.

---. “Jingwai xiangdai zhuyi—Li Yongping he Cai Mingguang de ge an.” (The Modernism outside of the Border) Xin shiji huawen wenxue fazhan guoji xueshu yanshihui. Xuandu Lunwen: Yuanzhi daoxue zhongguo yuwen xuexi. 18 May 2001.

---. “Mangcao yu beimin.” (Silver Grass and Sympathy) China Time 24 Nov. 2002.

---. “Two Ways of Speaking about the Borneo Rainforest.” Mahua wenxue de xin jieguo: Mahua wenxue guoji xueshu yantaohui lunwen ji. Ed. Jiang Minghui. Kuala Lumpur: Malaysia liu Tai xiaoyouhui, 1999: 55-70.

---. “Why Mahua Literature?” Chung-wai Literary Monthly 21.10 (1993): 89-127.

---. “Yixing.” (Abnormity) Chung-Wai Literary Monthly 22.3 (1993): 72-91.

Lin, Choon Bee. “The China Complex in Malaysian Chinese Literature in Recent Year.” A Decade of Achievement in Malaysian Chinese Literature. Ed. Runhua Wang and Meigao Gu. Singapore: UniPress: the Ctre for the Arts, 1996. 3-17.

Lin, Jiaqi. “Huawen wenxue zhong de Lisan zhuti—Liu qi lin niandai ‘taiwan liuxuesheng wenxue’ yanjiu—yi Bai Xianyong, Zhang Xiguo, Li Yongping weili.” (The Theme of Diaspora in Chinese Literature—the Study of Taiwanese Overseas Students Literature— the Cases of Bai Xianyong, Zhang Xiguo and Li Yongping) Guoli qinghua daxue Taiwan wenxue yanjiusuo shuoshi lunwen. Xinzhu, 2008.

Lin, Kaizhong. “Shahua wenxuezhong de ‘yizu’ zaixian—yi Ling Yongping de ‘Lazifu’ weili.” (The reappearance of Alien in Malaysia Sarawak Chinese— The Example of ‘A Lazi Woman) LiteratureChongxie mahua wenxue shixue shuyan duihui. Guoli jinanguo daxue. Buli 20-21 Dec. 2002.

Lin, Ying. “Li Yongping, yuyan xiaoshuo, yu fengyu yu xiangzheng, ji xiangzheng xieshi, zai qingbo duan xiao niandai, xiede houzhong you zhashi, Taiwan xingshi jinzai ‘Haidongqing.” (Li Yongping · Allegorical Novel· Allegory in Symbolism· Symbolism in Realism· Heaving Writing at the Age of Frivolity· Taiwan Feelings in the ‘Haidong Qing’) Minshengbao 19 Feb. 1992.  

Lung, Ying-t’ai. “I-ko Chung-kuo hsiao-chen te su-hsiang” [Portrait of a Chinese small town]. Tang-tai [Contemporary Monthly] 2 (1986): 166-172.

Ng, Kim Chew. ---. “Liulide poluozhou zhi zi he tade muqin, fuqin—lun Li Yongping de ‘wenzi xiuxing.” (The Drifting Son of Borneo and His Mother and Father— Literary Asceticism of Li Yongping ‘s work) Chung-Wai Literary Monthly 26 (1997): 119-146.

---. Malaysian Chinese Literature and Chineseness, Taipei: Metamedia Intl, 1998.

---. “Manyou zhe, xiangzheng qiyue yu bijianwu—lun Li Yongping de ‘Haidong chunqiu’.” (Wanderer, Symbolic Agreement and Abject— on Li Yongping’s Haidong Chronicles) Chung-Wai Literary Monthly 30.10 (2002): 24-41.

---. “Minor Sinophone Literature: Diasporic Modernity’s Incomplete Journey.” Global Chinese Literature: Critical Essays. Ed. Jing Tsu and David Der-wei Wang. Leiden, The Netherlands: Brill, 2010.

---. “Our ear (preface).” Far beyond the Sea: An Anthology of Contemporary Malaysian Chinese Fiction. Ed. Kim Chew Ng. Taipei: Jiuge chuban she, 1998. 5-18.

---. “Shaonu, xiangzheng qiyue yu beijian wu—ping Li Yongping de ‘Haidong Chunqiu.” (Young weman, Symbolic Agreement and Abject- on Li Yong’s Haidong Chronicles) Lisan meixue yu xiandai xing: Li Yongping he Cai Mingliang de ge’an. Guoli Jiaotong Daxue. Xinzhu 30 Nov. 2001.

---. “Zai yiwangde guodu—du Li Yongping ‘Haidongqing.” (In A Forgotten Country- Reading Li Yongping’s ‘Haidong Qing’) Taiwan wenxue guancha zachi 7 (1993): 80-98.

---.  “Zhongguoxing yu biaoyanxing: lun mahua wenxue yu wenhua de xiangdu” [Chineseness and performativity: On the limits of Chinese Malaysian literature and culture]. Equatorial Echoes: A Malaysian Chinese Reader. Taipei: Wan Juan Lou, 2004.

Rojas, Carlos. ---. Flowers in the Mirror: Vision, Gender, and Reflections on Chinese Modernity. Ph.D. Diss. Columbia University, 2000.

---. “Li Yongping.” Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture. Ed. Edward Lawrence Davis. London: Taylor & Francis, 2005. 460.

---. "Li Yongping and Spectral Cartography.” Writing Taiwan: A New Literary History. Ed. David Der-wei Wang and Carlos Rojas. Durham, NC: Duke University Press, 2007.  

---. "Paternities and Expatriotism: Li Yongping's Zhu Ling Manyou Xianjing and the Politics of Rupture." Tamkang Review 29.2 (Winter 1998): 22-44.

---. “Li Yung-p’ing and Spectral Cartography.” The Naked Gaze: Reflections on Chinese Modernity. Cambridge: Harvard Asia Center, 2008, 187-212.

Shi, Xingmin. “Ritouyu.” (Sun Showers) Taiwan xiaoshuo jianshang cidian 1994: 609-11.

Su, Qikang. “Li Yongping de shuqing shijie (Li Yongping’s lyrical world).” Wenxun 29 (1987): 128-135.

Tee, Kim Tong. ---. “Mahua literature within the Taiwan literary polysystem since the 1980s.” A Malaysian Chinese Literature Reader II: Equatorial Images. Ed. Dawei Chen, Yiwen Zhong and Jinlun Hu. Taipei: Wanjuan, 2004. 144-54.

---.  “Mahua wenxue: the Chinese Malaysian Literary Polysystem and its Chinese connection,” Tamkang Review 28.2 (1997): 83-94.

---. “Manyou—Zhu Ling zai xianjing, Li Yongping zai taibei.” (Wandering—Zhu Ling in the Wonderland, and Li Yongping in Taipei) Lisan meixue yu xiandai xing: Li Yongping he Cai Mingliang de ge’an. Guoli Jiaotong Daxue. Xinzhu 30 Nov. 2001.

---. “Nanyang shaonian de qihuanzhilü.” (A Young Southeast Asian Man’s Magical Trip) Zhongguo shibao 13 Aug. 2008.

---. "'Literature without Nation': A Study of 'Mahua Literature in Taiwan' as Transnational Literature." Tamkang Review: A Quarterly of Literary and Cultural Studies 37.2 (2006): 169-88.

---. "The Position of Sinophone Malaysian Literature within the Polysystem of Taiwan Literature." Cultural Discourse in Taiwan. Ed. Chin-Chuan Cheng, I-Chun Wang, and Steven Tötösy de Zepetnek. Kaohsiung: National Sun Yat-sen U, 2009.

---. “(Re)mapping Sinophone Literature.” Global Chinese Literature: Critical Essays. Ed. Jing Tsu and David Der-wei Wang. Leiden, The Netherlands: Brill, 2010.

---. “Zai na moshengde chengshi—manyou Li Yongping de guiyu xianjing.” (In That Strange City— Drifting through Li Yongping’s Ghostdom and Fairyland) Zhongwai wenxue 30.10 (2002): 12-23.

---. “Zai nai shuxide redai yulin.” (In That Familiar Tropical Rainforest) Lianhe bao 10 Nov. 2002.

Wang, David Der-wei. ---. “Dahe de jintou, jiushi yuantou.” (The End of the River is the Origin of River) Dahe jintou (Shangjuan: suliu). Taibei: Maitian, 2008. 7-16.

---. “Da you ke wei de Taiwan zhengzhi xiaoshu—Dong Fangbai, Zhang Dachun, Lin Yaode, Yang Zhao, Li Yongping.” Great Political Novels A brilliant Future—Dong Fangbai, Zhang Dachun, Lin Yaode, Yang Zhao and Li Yongping) Xiaoshuo zhongguo: wan Qing dao dangdaide zhongwen xiaoshuo 1993: 95-102.

---. “Daxue jiaoshoude youchixue—ping ‘Haidongqing’ di shiyizhang.” (College Professors’ Fantasy of Young Women— The eleventh Chapter of ‘Haidongqing’) Zhongsheng xuanhua yihou: dianping dangdai zhongwen xiaoshuo. Taipei: Maitian, 2001. 100-103.

---. “’Haidongqing’ pingjie.” (Analysis and Introduction of Haidongqing) Zhongguo shibao 13 Mar. 1992.

---. “Homeland Imaginary and Diaspora Literature on Li Yongping.” Jiangsu Social Sciences 4 (2004): 101-105.

---. "Imaginary Nostalgia: Shen Congwen, Song Zelai, Mo Yan, and Li Yongping." From May Fourth to June Fourth: Fiction and Film in Twentieth-Century China. Ed. Ellen Widmer and David Der-wei Wang. Cambridge: Harvard UP, 1993. 107-132.

---. “Laizi redai de xinglü zhe.” (The Travelers from the Tropical Area) Zhongsheng xuanhua yihou: dianping dangdai zhongwen xiaoshuo. Taipei: Maitian, 2001. 381-87.

---. “Poluo zhou de ‘moshan’.” (The Magic Mountain in Borneo) Dahe jintou (Xiajuan: shan). Taibei: Maitian, 2010. 5-14.

---. “Shale mei zhitu—ping Li Yongping ‘Haidongqing’.” (Wandering through Salome—on Li Yongping’s ‘Haidong Qing’) Zhongsheng xuanhua yihou: dianping dangdai zhongwen xiaoshuo. Taipei: Maitian, 2001. 95-99.

---. "Translating Taiwan: A Study of Four English Anthologies of Taiwan Fiction." Translating Chinese Literature. Ed. Eugene Eoyang and Yao-fu Lin. Bloomington: Indiana UP, 1995. 262-72.

---. “Xiao guimo de qiji.” (A Small Scale Miracle) Lianhe wenxue Aug. 1986: 219-220. 

---. “Xiao guimo de qiji—ping Li Yongping de ‘Jiling chunqiu’.” (A Small Scale Miracle—on Li Yongping’s Jiling Chronicles) Yuedu dangdai xiaoshuo. Taipei: Yuanliu, 1991. 46-48.  

Wong, Timothy C. "Li Yung-p'ing. Retribution: the Jiling Chronicles (Book Review)." World Literature Today. University of Oklahoma, 2004. HighBeam Research. 14 Jun. 2011 <http://www.highbeam.com>.

Yan, Yuanshu. “Ping ‘Lazifu.” (on A Lazi Woman) Lazifu. Taipei: Huaxin, 1976. 167-69.

Yang, Qi. “Dangguo yu weixie—ping Li Yongping ‘Haidongqing.” (Political Parties and Obscenity—on Li Yongping’s ‘Haidong Qing’) Daoyu Bianyuan 2.1 (1992): 141-43.

Yü, Kuang-chung. “Shi-erh pan te kaun-yin lien-wo tu Chi-ling ch’un-ch’iu” [A Bodhisattva lotus with twelve petals—my reading of Chronicle of Chi-ling]. Chi-ling ch’un-ch’iu 1-9.

Yu, Guanzhong. “Guanyin lian: du Li Yongping de xiaoshuo.” (Goddess of Mercy Lotus Flowers—Reading Li Yongping’s Novel) Zhongguo shibao 26 Mar. 1986.

Zhan, Minxu. ---. “In and Out of Space: Politics of Local-driven Identity in Li Yong Ping’s Fictions.” Colloquium on Diaspora and Asian Fiction. 14 Jan. 2008. Gaoxiong: Guoli zhongshan daxue.

---. “Modeng Taiwan—Li Yongping xiaoshuo zhong xiandai hua yu mingzu xushi de lianmei.” (The Magic Light in Taiwan—The Modernity Together with The Ethnic Narration in Li Yongping’s Novels) Disi jie hualian wenxue yantaohui. 17-18 Nov. 2007. Hualian: Hualian xian wenhua ju.

---. “Zui/zui cheng—lun Li Yongping de ‘Haidongqing’.” (Sin/Drunk City—on Li Yongping’s ‘Haidongqing’) 2006 qingnian wenxuehui yilun wenji: Taiwan zuojia de li shuxie yu wenxue tiyan. Tainan: guojia Taiwan wenxue guan chongbei chu, 2007. 395-412.

Zhang, Menrui. “Mai shou simian xie jiu ‘Haidongqing,’ Li Yongping yi shide wenzi zhuanxie xiaoshuo.” (Minsheng bao 10 Jan. 1992.

Zhang, Xiguo. “Di liu ying—wo du ‘Ritouyu’.” (I read Sun Showers) Lianhe bao 11 Sep. 1981.

Zhao, Mu. “A Review of the New Generation of Malaysian Chinese Writers.”

Zhao, Yongbing. Voices From the Margin: The Malaysian-Chinese Writers in Taiwan. Diss. Hong Kong University of Science and Technology, 2000. Hong Kong.

Zheng, Youfang. “Chu: yige jianchi de guocheng—lun Li Yongping xiaoshuo zhong de zhuti xingguo.” (Fear: A Process of Abjection—On the Main Structure of Li Yongping’s Novels) Shiye de hushe: shijie huawen wenxue lun wenji. Taibei: Tangshan, 2007. 118-40.

Zhong, Ling. “Wo quguo Li Yongping de Jiling.” [I have been to Li Yongping’s Jiling]. Lianhe bao 17 Jan. 1993.

Zhong, Yiwen. “Orientation and Anxiety: The Study of Malaysian Chinese/Chinese Malaysian Literature,” Taiwan Hongling and Overseas Chinese Literature 3 (2009).

Zhong, Zongxian. “Li Yongping xiaoshuo ‘Qipeng feiyang de fasi’ de Taibei yinjia.” Diyi jie xueyuan zuojia xuezhu yantaohui. 29 Sep. 2007, Taibei: Guoli taibei jiaoyu daxue.

Zhu, Chong-ke. “Traveling Nativeness: Lingering Dystopia in Li Yong-ping’s Jiling Chunqiu.” Journal of Huaqiao University (Philosophy & Social Sciences) 3 (2007): 99-106.

Zhu, Enling. “Xiaoshuojia zhongliang chufa, Li Yongping ‘Haidongqing’ sinian wushiwan zi, shijimo wenzi fengjing de lichengbei.” Zhongguo shibao  30 Mar. 1992.

Zhu, Ge. “Li Yongping xiangzheng shoufa xie Taibei.” (Li Yongping’s Symbolic Writing of Taipei) Lianhe bao 10 Mar. 1988.

Zhu, Shuangyi. “Jiling he haidong: duoluo shijie de heying—Li Yongping lun.” (Jiling and Haidong: A Joint Photo of a Degenerated World—on Li Yongping) Lianhe wenxue 11.5 (1995): 156-61.

2011 Conference on Li Yongping's work