Home | All Classes | Main Classes | Annotated | Grouped Classes | Functions

Qt's Main Classes

These are the most frequently used Qt classes. For the complete list (including XML, networking and container classes), see Qt's Classes.

A QAction QFileDialog QMessageBox QSlider QToolBar
QApplication QFont QMovie QSound QToolButton
B QButtonGroup QFontDialog N QNetworkProtocol QSpinBox QToolTip
C QCanvas G QGLWidget O QObject QSplitter QTranslator
QCheckBox QGridLayout P QPainter QSql U QUrl
QClipboard QGroupBox QPalette QSqlDatabase QUrlOperator
QColorDialog QGuardedPtr QPen QSqlDriverPlugin V QValidator
QComboBox H QHBoxLayout QPixmap QSqlForm QValueList
D QDataBrowser I QIconSet QPoint QSqlQuery QValueStack
QDataTable QIconView QPopupMenu QStatusBar QValueVector
QDataView QImage QPrinter QString QVariant
QDate QInputDialog QProcess QStringList QVBoxLayout
QDateEdit L QLabel QProgressBar T QTabDialog W QWhatsThis
QDateTime QLCDNumber QProgressDialog QTable QWidget
QDateTimeEdit QLibrary QPushButton QTabWidget QWidgetStack
QDial QLineEdit R QRadioButton QTextBrowser QWizard
QDialog QListBox QRect QTextEdit QWorkspace
QDict QListView QRegExp QTextStream X QXmlSimpleReader
QDir M QMainWindow S QScrollView QTime
QDockWindow QMap QSettings QTimeEdit
F QFile QMenuBar QSimpleRichText QTimer


Copyright © 2003 TrolltechTrademarks
Qt version 3.1.2